Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Kdũn

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Ấp Thôn 4, buôn Kũn, Xã Cữ Êbun
Thành phố: Buôn Ma Thuột
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Truyền Đạo Y-Tũng Niê, Y-Bling Niê
Ghi chú: