Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn K’Diê 1

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn K’Diê, Xã Đăk Nuê, Huyện Lăk
Tỉnh/Bang: Đăklăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Mục Sư Nhiệm Chức Y Jũ Pang Ting