Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Ja Tu

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Ja Tu, Xã Buôn Triết, Huyện Lăk
Tỉnh/Bang: Đăklăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Y Tâm Srũk
Ghi chú: Địa chỉ nhà: Buôn Dỡng Yang, Xã Yang Tâo,Huyện La8k,Đăklăk