Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Drah

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Drah, Xã Êa Hồ, Huyện Krông Năng
Tỉnh/Bang: Đăk Lăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Y Pluất Niê
Ghi chú: Địa chỉ nhà: Buôn Drah, Xã Cữ Nẽ, Huyện Krông Buk, Đăk Lăk