Leaderboard Ad

Hội Thánh Buôn Dơng Yang

0
Bình Luận:
Địa chỉ: Buôn Dơng Yang, Xã Yang Tâo, Huyện Lăk
Tỉnh/Bang: Đăklăk
Quốc gia: Việt Nam
Mục sư: Đặc Trách Y Sru Bhôk
Ghi chú:  Địa chỉ nhà: Buôn Biăp, Xã Yang Tăo, Huyện Lăk,Đăklăk