Leaderboard Ad

Hiệp hội truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp Việt Nam Thế Giới

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 15627 85th St. Edmonton, ALB T5Z 3B5
Hệ phái: THE WORLWIDE ASSOCIATION OF VIETNAMESE ALLIANCE CHURCHES (WAVAC)
Quốc gia: Canada
Email: drttle@yahoo.com
Mục sư: Lê Trung Thành
Mobilephone: 780-660-2897
Homephone: 780-472-8879
Ghi chú: Ủy Ban Điều Họp

Tiến sĩ : Lê Trung Thành - Điều Họp Viên

Mục Sư :  Đoàn Trung Chánh - Ủy Viên

Mục Sư :  Trần tân Long - Ủy Viên