Leaderboard Ad

Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam tại Hoa kỳ

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 2275 W. Lincoln Ave.
Hệ phái: Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam tại Hoa kỳ
Tỉnh/Bang: CA 92801
Quốc gia: USA
Email: vndcma@juno.com
Website: http://www.vndistrict.org
Mục sư: Nguyễn Anh Tài
SĐT văn phòng: (714) 491-8007
Fax: (714) 491-8912
Ghi chú:

Ban chấp hành giáo hạt

Mục Sư Tiến Sĩ : Nguyễn Anh Tài - Giáo Hạt Trưởng

Mục Sư : Hồ Thế Nhân - Phụ tá Giáo Hạt Trưởng

Mục Sư Tiến Sĩ : Lê Vĩnh Thạch - Thư ký

Mục Sư : Hồ Thế Nhân - Thủ Quỷ

Mục Sư :Nguyễn Văn Nghiã -  Nghị Viên

Mục Sư Tiến Sĩ : Nguyễn Thanh Phiên - Nghị Viên

Truyền Đạo :  Lê Thị Hồng Ân - Nghị Viên

Mục Sư : Lê Văn Thanh - Đoàn Trưởng Nam Giới

Mục Sư:  Quách Văn Trưởng - Ủy Viên Đòan Nam Giới (Đặc Trách Nam California, 18 Hội Thánh)

Bà Mục Sư Samuel, Ông Hiền - Đòan Trưởng Nữ Giới