Leaderboard Ad

Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam tại Canada

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 15627 – 85th St. Edmonton, ALB T5Z 3B5
Hệ phái: THE ASSOCIATION OF VIETNAMESE CANADIAN ALLIANCE IN CANADA (AVAC)
Quốc gia: Canada
Mục sư: Lê Trung Thành
SĐT văn phòng: (780) 472-8879
Mobilephone: (780) 235-2898
Ghi chú:
Ban Chấp Hành Giáo Hạt
Mục sư Tiến sĩ : Lê Trung Thành - Giáo Hạt Trưởng
Mục sư : Đỗ Thiếu Cường - Giáo Hạt Phó
Mục sư : Trươg Tấn Long - Thư Ký
Mục sư :Nguyễn Duy Trung - Thủ Quỷ
Mục sư :Nguyễn Văn Bình - Nghị Viên