Leaderboard Ad

Đài Phát Thanh Tin lành Xuyên Thế Giới – Trans World Radio

0
Bình Luận:
Địa chỉ: 61 Meadows St., Merryland
Hệ phái: Đài Phát Thanh Tin lành Xuyên Thế Giới - Trans World Radio
Tỉnh/Bang: NSW 2160
Quốc gia: Australia
Email: atnguyen@twr.org
Mục sư: Mục Sư Nguyễn Thân Ái - Người Phối Hợp
SĐT văn phòng: 61 2 9885 0637
Fax: 61 2 9885 1637
Ghi chú: US Center of World Mission

1605 East Elizabeth, Pasadena, CA 91104

(626) 797-1111, (626) 398-2260 (F)