Leaderboard Ad

Cơ Quan Truyền Giáo Việt Nam

0
Bình Luận:
Địa chỉ: P. O. Box 572133 Dallas
Hệ phái: Cơ Quan Truyền Giáo Việt Nam
Tỉnh/Bang: Tx 75357
Quốc gia: USA
Email: huevan@juno.com
Website: http://www.vnmb.org
Mục sư: Nguyễn Văn Huệ
SĐT văn phòng: (214) 929-1230
Ghi chú:

Hành chánh: P. O. Box 572133 Dallas, Tx  75357

Tài chánh: 1530 Quebec Dr., Fort Smith, AR 72908

Mục Sư : Nguyễn Văn Huệ, Hội Trưởng  (214) 929-1230 , huevan@juno.com

Mục Sư : Lê Thanh Liêm, Thư ký,  (720) 855-7167 , revliemle@msn.com