Leaderboard Ad

Ban Chấp Hành Liên Hữu Tin Lành Baptist Việt Nam tại Hoa kỳ

0
Bình Luận:
Hệ phái: Ban Chấp Hành Liên Hữu Tin Lành Baptist Việt Nam tại Hoa kỳ
Quốc gia: USA
Email: msjohnnguyen@juno.com
Mục sư: Nguyễn Tấn Dương
SĐT văn phòng: (972) 494-5963
Mobilephone: (214) 289-3401
Ghi chú:

Mục Sư Hội Trưởng: Nguyễn Tấn Dương

(972) 494-5963(O), (214) 289-3401(C)

Email:msjohnnguyen@juno.com

Mục Sư phó hội trưởng:  Nguyễn Công Văn

(408)832-8279(C),  408-246-5457 (H)

Email: nguyen.jenkins@sbcglobal.net

Thủ Quỷ: Mục Sư  Nguyễn Văn Trọng

( 972) 659-2560 (O), (214) 621-5852(C)

Email: nguyente@yahoo.com

Thư ký: Mục Sư Dr. Christian Phan Phước Lành

(206) 240-2605(C), (425) 572-5091(H)

Email: phan1010@hotmail.com