Leaderboard Ad

Chiến Thắng Khỏi Mọi Áp Lực, Lệ Thuộc, Kì Vọng Của Người Khác Và Sự Sợ Hãi.

0

Thưa Cha,

Con dâng lời ngợi khen và chúc tán Chúa buổi sáng ngày hôm nay. Tạ ơn Cha vì tình yêu vô điều kiện và sự thành tín của Ngài không hề thay đổi trên cuộc đời con. Tạ ơn Chúa Giê-xu vì huyết Ngài đã đổ ra để chuộc tội cho con để hôm nay con được làm hòa với Đức Chúa Trời và được làm con của Ngài.

Chúa Thánh Linh ơi, xin dẫn dắt và bước đi cùng con trong suốt hành trình trên đất này. Xin Ngài phá hủy mọi xiềng xích và đồn lũy của kẻ thù, giải phóng cuộc đời con khỏi lệ thuộc, khỏi tội lỗi, cám dỗ, sợ hãi và gánh nặng từ những kì vọng của người khác đặt trên vai con.

Cha ơi, đôi lúc vì quá trông đợi hoặc tập trung vào sự kì vọng của người khác khiến con quên mất rằng việc làm đẹp lòng Chúa và đặt Chúa lên trước mọi sự quan trọng hơn tất cả mọi nỗ lực làm thỏa lòng người khác của con. Vì lời Chúa phán rằng “Thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta,” (Công-vụ 5:29). Xin Cha tha thứ cho con và hướng dẫn con để trong mọi lựa chọn, mọi quyết định và trong mọi mối quan hệ, con sẽ đặt Chúa lên trước. Nguyện những điều tốt lành Ngài làm trên cuộc đời con được bày tỏ ra với những người xung quanh và họ sẽ  thấy điều đó mà ngợi khen Ngài.

Cha ơi, con biết rằng Ngài luôn ở gần con, và thì giờ này con quyết định dẹp bỏ mọi ý tưởng hư không, những lời nói hoặc hành động tiêu cực nhắm vào con. Xin giúp con phá bỏ mọi giới hạn, vượt qua sự sợ hãi và áp lực bởi sức của Ngài để con sẽ công bố rằng cuộc đời con chiến thắng trong Đấng Christ và con làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho con (Phi-líp 4:13).

Tạ ơn Chúa vì Ngài là sức lực của con, là nơi trú ẩn và đồn lũy vững chãi của con. Xin nhấc con lên để con chiến thắng tất cả những điều đang cố gắng lôi kéo con ra khỏi sự hiện diện của Ngài. Xin đặt hy vọng của Ngài vào lòng con thay cho sự lo lắng, thay thế sự sợ hãi trong lòng con bằng đức tin mạnh mẽ; sự buồn rầu bằng niềm vui ngập tràn.

Xin ban cho con sự bình an từ bên trong, là sự bình an con chỉ có thể tìm thấy được từ nơi Ngài, thưa Chúa – Đấng Cứu Chuộc con. Ngày hôm nay, con công bố tất cả những xiềng xích của sự tiêu cực bị phá hủy và con hoàn toàn được tự do. Tạ ơn Cha!

Trong Danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

————

Rô-ma 8:15 “Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha!”

Hê-bơ-rơ 2:14-15 “Nầy là điều con hãy nhắc lại và răn bảo trước mặt Đức Chúa Trời rằng, phải tránh sự cãi lẫy về lời nói, sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật.”

Rô-ma 8:20-21 “Vì muôn vật đã bì bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cơ Đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi sự làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời.”

Ga-la-ti 5:1 “Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.”

Công-vụ 5:29 “Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.”

Phi-líp 4:13 “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.”

Hồng Ân biên dịch

Bởi Cheryce Rampersad

 *Nguồn: https://christianstt.com

 

Bình Luận:

About Author