Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Luật Về Các Sinh Tế

Ngày 29 – Luật Về Các Sinh Tế

by SU Việt Nam
30 đọc

Phân đoạn này là sự đáp ứng của Đức Chúa Trời đối với những thất bại của dân Y-sơ-ra-ên (chương 13-14). Một lần nữa, Đức Chúa Trời mở một con đường cho dân Y-sơ-ra-ên, những người đã thất bại trong việc vâng theo Ngài trong hoang mạc, để được cứu.

Dân Số Ký 15:1-16

1 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 2 “Hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Khi các con vào ở trong xứ mà Ta ban cho các con, 3 và khi các con dâng bò hay chiên như một tế lễ dâng bằng lửa, có hương thơm lên Đức Giê-hô-va, hoặc tế lễ thiêu, hoặc sinh tế để hoàn nguyện hoặc tế lễ lạc ý, hoặc tế lễ trong những kỳ lễ hội, 4 thì cũng phải dâng lên Đức Giê-hô-va một tế lễ chay bằng hai lít bột lọc nhồi với một lít dầu. 5 Cứ mỗi con chiên dùng làm tế lễ thiêu hay tế lễ khác, con phải dâng một lít rượu làm lễ quán. 6 Nếu sinh tế là con chiên đực thì phải kèm theo một tế lễ chay bằng bốn lít bột lọc nhồi với hơn một lít dầu, 7 đồng thời dùng hơn một lít rượu làm lễ quán, có hương thơm dâng lên Đức Giê-hô-va. 8 Khi dâng một con bò tơ làm tế lễ thiêu hoặc sinh tế hoàn nguyện hay tế lễ bình an lên Đức Giê-hô-va 9 thì phải dâng chung với con bò tơ một tế lễ chay bằng sáu lít bột lọc nhồi với hai lít dầu 10 và dâng hai lít rượu làm lễ quán. Đó là một tế lễ dùng lửa dâng hương thơm lên Đức Giê-hô-va. 11 Người ta cũng sẽ làm như vậy cho mỗi con bò đực, mỗi con chiên đực, mỗi con chiên con hay mỗi con dê con. 12 Tùy theo số sinh tế sẽ dâng mà chuẩn bị theo cách ấy cho mỗi con. 13 Mỗi người được sinh ra trong xứ đều phải làm như vậy khi dùng lửa dâng một tế lễ có hương thơm lên Đức Giê-hô-va.

14 Nếu một ngoại kiều sống giữa anh em hay là một người nào khác ở giữa anh em từ thế hệ nầy sang thế hệ kia, dùng lửa dâng một tế lễ có hương thơm lên Đức Giê-hô-va thì cũng phải làm đúng như cách anh em đã làm. 15 Trong hội chúng, chỉ có một luật lệ chung áp dụng cho các con và cho cả ngoại kiều sống giữa các con. Đó là một quy định đời đời cho mọi thế hệ. Các con và ngoại kiều đều như nhau trước mặt Đức Giê-hô-va. 16 Sẽ có một luật pháp và một quy định như nhau cho các con và cho ngoại kiều sống giữa các con.’”

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Trời phán về sự thờ phượng, điều thế hệ mới của dân Y-sơ-ra-ên sẽ phải dâng khi họ vào Ca-na-an. Ngài chỉ cho những người sẽ vào đất đó phải làm thế nào để họ có thể có được sự cứu, để mở ra một con đường mới của sự hy vọng cho dân Y-sơ-ra-ên. Vào lúc này, Đức Chúa Trời nhấn mạnh hơn vào bột nhồi và rượu, những thứ phải được dâng với các tế lễ bằng bò đực hoặc chiên đực hơn là chính các tế lễ. Điều này được thực hiện để làm tăng thêm niềm hy vọng của dân sự vào mùa màng họ sẽ thu hoạch qua việc lao động bằng chính đôi tay của họ, khi họ vào đất Ca-na-an (c.1-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2 Mặc dù dân Y-sơ-ra-ên liên tục không nhớ đến Ngài, Đức Chúa Trời quyết tâm dấy lên vương quốc của Ngài trong đất Ca-na-an. Vì vậy, dẫu rằng không phải tất cả dân Y-sơ-ra-ên, những người đã đi lang thang trong hoang mạc, sẽ đi đến đất đó, Đức Chúa Trời cho họ thấy làm thế nào những người đi vào, sẽ có được sự sống. Đặc biệt, bằng cách thêm vào danh sách các mục đối với tế lễ chay, vụ mùa không thể trồng hoặc làm vì ở trong hoang mạc, nhưng sẽ được trồng ở Ca-na-an, Đức Chúa Trời xác nhận rằng Ngài sẽ giữ những lời hứa của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.13-16 Luật của tế lễ thiêu cũng áp dụng với những khách kiều ngụ sống giữa dân Y-sơ-ra-ên. Điều này là bởi vì vương quốc của Đức Chúa Trời không được quy định bởi huyết thống hoặc nơi sinh, nhưng bởi sự vâng lời và đức tin nơi Đức Chúa Trời.

Tham khảo

15:1-41 Việc ban luật tại Ca-đe. Tại từng địa điểm, nơi Y-sơ-ra-ên đóng trại một thời gian dài, luật được ban cho: tại Si-na-i (Xuất Ai Cập Ký 20-Dân Số Ký 9), Ca-đe (Dân Số Ký 15), và đồng bằng Mô-áp (Dân Số Ký 28-36). Luật tại Ca-đe là ngắn nhất và chủ yếu là làm cụ thể luật tại Si-na-i.

Cầu nguyện: Chúa ôi, Ngài là Đấng không từ bỏ những kế hoạch của Ngài vì chúng con, xin cho đời sống của chúng con tỏa mùi thơm dâng lên Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Sa-mu-ên 16-19

Bình Luận:

You may also like