Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Người Lê-Vi Đại Diện Cho Dân Y-Sơ-Ra-Ên

Ngày 05 – Người Lê-Vi Đại Diện Cho Dân Y-Sơ-Ra-Ên

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho người Lê-vi và súc vật của họ phải được dâng làm của riêng cho Ngài, thay cho các con và súc vật đầu lòng của Y-sơ-ra-ên.

Dân Số Ký 3:40-51 

40 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Hãy kê khai tất cả con trưởng nam của dân Y-sơ-ra-ên từ một tháng trở lên và lập danh sách. 41 Ta là Đức Giê-hô-va. Hãy chọn cho Ta những người Lê-vi thay thế cho các con trưởng nam trong dân Y-sơ-ra-ên, và cũng phải bắt súc vật của người Lê-vi thay thế cho mọi súc vật đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên.” 42 Như vậy, Môi-se kiểm tra các con trưởng nam của dân Y-sơ-ra-ên đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. 43 Tổng số con trưởng nam từ một tháng trở lên được kiểm tra là hai mươi hai nghìn hai trăm bảy mươi ba người.

44 Đức Giê-hô-va cũng phán với Môi-se: 45 “Hãy chọn những người Lê-vi thay thế cho tất cả con trưởng nam của dân Y-sơ-ra-ên và súc vật của người Lê-vi thay thế cho súc vật của dân Y-sơ-ra-ên. Như thế, những người Lê-vi sẽ thuộc về Ta. Ta là Đức Giê-hô-va. 46 Để chuộc lại hai trăm bảy mươi ba con trưởng nam của dân Y-sơ-ra-ên vượt hơn số người Lê-vi 47 thì con phải thu năm siếc-lơ bạc theo siếc-lơ nơi thánh; một siếc-lơ là hai chục ghê-ra. 48 Con hãy giao số bạc chuộc lại những con trưởng nam vượt hơn đó cho A-rôn và các con trai người.” 49 Vậy Môi-se thu số bạc chuộc lại những con trưởng nam vượt hơn số người Lê-vi đó. 50 Số bạc mà ông thu từ những con trưởng nam của dân Y-sơ-ra-ên là một nghìn ba trăm sáu mươi lăm siếc-lơ theo siếc-lơ nơi thánh. 51 Môi-se vâng lệnh Đức Giê-hô-va giao số bạc chuộc lại đó cho A-rôn và các con trai ông như Đức Giê-hô-va đã phán dặn.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời đã trừng phạt Pha-ra-ôn, vua Ai Cập và dân của ông ta vì sự cứng lòng của họ bằng cách giết con đầu lòng và súc vật đầu lòng của họ. Tuy nhiên, Ngài chỉ dẫn con cháu của Y-sơ-ra-ên giết một con chiên và đánh dấu trên cửa của họ bằng huyết của con chiên đó, để con đầu lòng và súc vật đầu lòng của dân sự tuân theo chỉ dẫn của Ngài, sẽ được cứu. Đây là lễ Vượt Qua. Qua sự kiện này, tất cả các con đầu lòng của các con cháu Y-sơ-ra-ên và súc vật của họ thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã lấy người Lê-vi và súc vật đầu lòng của họ thay cho các con đầu lòng và súc vật đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên. Điều này là để minh họa cho cái giá vô cùng lớn được trả khi Đức Chúa Trời giải cứu dân Y-sơ-ra-ên (c.40-51).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.44-51 Có tất cả 22,273 con đầu lòng của Y-sơ-ra-ên và có 22,000 người Lê-vi. Vì vậy, Đức Chúa Trời truyền lệnh cho Môi-se chuộc lại 273 người còn lại bằng tiền. Thu năm siếc-lơ từ mỗi người và tổng cộng là 1,356 siếc-lơ phải đưa cho các thầy tế lễ. Đây là giá trị cao tương đương với giá của một nô lệ ở phương Đông cổ đại và nửa năm tiền công lao động của một người làm công. Qua điều này, Đức Chúa Trời bày tỏ rằng Ngài đã trả một giá rất cao để chuộc lại dân Y-sơ-ra-ên. Như Chiên Con của Đức Chúa Trời đã gánh thay và chết vì tội lỗi của thế gian, và như người Lê-vi thay mặt cho chúng ta, Đức Chúa Jêsus đã đến là một Đấng Cứu Chuộc và trả giá cho sự sống chúng ta. Cho nên, sự cứu rỗi mà chúng ta có được không phải là sự cứu rỗi rẻ mạt, mà quý giá đến nỗi nó không thể thay thế được bằng bất kỳ điều gì khác.

Tham khảo   

3:43 tổng số con trưởng nam … là 22,273. Nếu tổng dân số là hơn 2 triệu người, như một số người hiểu, thì con số này sẽ chỉ biểu thị số con trưởng nam sinh ra kể từ cuộc xuất hành. Một số người giải thích hiểu rằng con số này là tổng số của tất cả con đầu lòng ở Y-sơ-ra-ên, điều khi đó sẽ chỉ ra tổng số dân nhỏ hơn nhiều.

Cầu nguyện: Chúng con sẽ ghi nhớ sự hy sinh của Đức Chúa Jêsus, Đấng đã trả giá chuộc cho đời sống chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giô-suê 22-24

Bình Luận:

You may also like