Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Đức Chúa Jêsus Vĩ Đại Hơn Áp-Ra-Ham

Ngày 03 – Đức Chúa Jêsus Vĩ Đại Hơn Áp-Ra-Ham

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus không phải là con của Giô-sép, nhưng là Đấng tạo nên thế giới, cùng với Đức Chúa Trời vào thời kỳ sáng tạo. Vì vậy, Ngài vĩ đại hơn Áp-ra-ham.

Giăng 8:52-59

52 Những người Do Thái nói: “Bây giờ, chúng tôi biết rõ Thầy bị quỷ ám. Áp-ra-ham đã chết, các nhà tiên tri cũng vậy; thế mà Thầy nói: ‘Nếu người nào giữ lời Ta sẽ không bao giờ nếm trải sự chết.’ 53 Có phải Thầy vĩ đại hơn Áp-ra-ham, tổ phụ chúng tôi, là người đã chết rồi chăng? Các nhà tiên tri cũng đã chết! Thầy tự cho mình là ai?” 54 Đức Chúa Jêsus đáp: “Nếu Ta tự tôn vinh mình thì vinh quang của Ta chẳng ra gì. Chính Cha tôn vinh Ta, Ngài là Đấng các ngươi gọi là Đức Chúa Trời của mình. 55 Các ngươi không biết Ngài nhưng Ta biết Ngài. Nếu Ta nói Ta không biết Ngài thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta thật biết Ngài và giữ lời Ngài. 56 Cha các ngươi là Áp-ra-ham vui mừng mong được thấy ngày của Ta; người đã thấy và mừng rỡ.” 57 Những người Do Thái nói: “Thầy chưa đầy năm mươi tuổi mà đã thấy Áp-ra-ham!” 58 Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, trước khi Áp-ra-ham hiện hữu, Ta hằng hữu.” 59 Họ liền nhặt đá để ném Ngài, nhưng Đức Chúa Jêsus lánh đi, và ra khỏi đền thờ.

Suy ngẫm và hiểu

Những người Do Thái hỏi Đức Chúa Jêsus một cách châm biếm: “Thầy là ai? Có phải thầy cho rằng thầy vĩ đại hơn Áp-ra-ham, tổ phụ chúng tôi chăng?” Điều này là bởi vì họ tin rằng không ai có thể vĩ đại hơn Áp-ra-ham, tổ phụ của người Do Thái. Dẫu vậy, Đức Chúa Jêsus phán rằng Ngài vĩ đại và quyền năng hơn Áp-ra-ham; chính Ngài là Đức Chúa Trời. Mặc dù Đức Chúa Jêsus liên tục làm chứng về việc Ngài là ai bằng cách này, nhưng mắt của người Do Thái vẫn cứ nhắm lại. Trong con mắt của họ, Đức Chúa Jêsus vẫn không hơn gì một kẻ phạm thượng (c.52-59).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.56-58 Ngay từ đầu, Đức Chúa Jêsus đã hiện hữu trước Áp-ra-ham. Ngài đã tham dự vào sự sáng tạo thế giới của Đức Chúa Trời, tạo nên Áp-ra-ham, và làm thành giao ước của Cha đã ban cho Áp-ra-ham. Việc thừa nhận thẩm quyền của Đức Chúa Jêsus là sự khởi đầu của đức tin.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.52-53, 57, 59 Cho dù những người Do Thái tin rằng Đức Chúa Jêsus xứng đáng để tin ngay từ đầu, nhưng họ ngày càng trở nên thất vọng nhiều hơn khi nghe lời Ngài, và cuối cùng đã cố ném đá Ngài vì tội báng bổ. Nếu đức tin của chúng ta dựa trên những sự diễn giải về giáo lý, mà không có sự dạy dỗ đầy đủ, thì chúng ta có thể trở nên vô cùng thất vọng và sẽ bỏ đi khi chúng ta đến nhận biết Ngài cách phải lẽ. Dẫu vậy, chúng ta hãy thừa nhận rằng sự thật khó chịu, điều sinh ra lo lắng và nghi ngờ thì an toàn hơn là sự an ninh mong manh, điều đến từ một nửa sự thật.

Tham khảo

8:56 Áp-ra-ham vui mừng vì ông sẽ thấy ngày của Đấng Christ; ông đã thấy và vui mừng. Đức Chúa Jêsus có thể đang đề cập đến cả cách đức tin vui mừng và tự tin trong đời sống của Áp-ra-ham, hơn là một sự kiện cụ thể. Nếu sự đề cập này là chỉ về một sự kiện, một số khả năng là Sáng Thế Ký 12:1-3; hoặc 17:17, 20; hoặc 22:8, 13-18; so sánh với Rô-ma 4:13-21.

8:59 nhặt đá. Việc ném đá là việc trừng phạt đã được ra lệnh đối với tội phỉ báng (Lê-vi Ký 24:16; so sánh với Phục Truyền Luật Lệ Ký 13:6-11; Giăng 10:31-33; 11:8). Tuy vậy, sự trừng phạt này phải là kết quả của sự phán xét công bình, chứ không phải bạo lực của đám đông (Phục Truyền Luật Lệ Ký 17:2-7).

Cầu nguyện: Cha ôi, xin hãy giúp chúng con biết Ngài như Đức Chúa Jêsus đã biết và làm vinh hiển Ngài bằng cách giữ lời Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lê-vi Ký 18-20

Bình Luận:

You may also like