Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Đức Chúa Jêsus, Bánh Của Sự Sống

Ngày 21 – Đức Chúa Jêsus, Bánh Của Sự Sống

by SU Việt Nam
30 đọc

Mặc dù đã thấy Đức Chúa Jêsus làm phép lạ cho năm nghìn người ăn từ năm ổ bánh và hai con cá, nhưng dân Do Thái vẫn đòi xin dấu lạ. Đức Chúa Jêsus đã dạy những người này, những người thiếu hiểu biết và không tiếp thu lời Ngài, rằng chính Đức Chúa Jêsus là Bánh của sự sống Đức Chúa Trời đã sai xuống và có thể ban sự sống đời đời.

Giăng 6:30-40 

30 Họ lại nói: “Thế thì, Thầy làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì? 31 Tổ phụ chúng ta đã ăn ma-na trong hoang mạc, như lời đã chép: ‘Ngài cho họ ăn bánh từ trời.’ ” 32 Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môi-se đã cho các ngươi bánh từ trời đâu; nhưng chính Cha Ta đã ban cho các ngươi bánh thật từ trời. 33 Vì bánh của Đức Chúa Trời là bánh từ trời xuống, ban sự sống cho thế gian.” 34 Họ nói: “Thưa Chúa, xin ban bánh ấy cho chúng tôi luôn luôn.” 35 Đức Chúa Jêsus đáp: “Ta là bánh của sự sống. Ai đến với Ta chẳng hề đói, ai tin Ta chẳng hề khát. 36 Nhưng Ta đã nói với các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, mà vẫn không tin. 37 Tất cả những người Cha Ta ban cho Ta đều đến với Ta; ai đến với Ta, Ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu. 38 Vì Ta từ trời xuống, không phải để làm theo ý Ta, mà làm theo ý Đấng đã sai Ta. 39 Đây là ý muốn của Đấng đã sai Ta: Tất cả những người Ngài đã ban cho Ta thì Ta sẽ không để mất một ai, nhưng Ta phải làm cho sống lại trong ngày cuối cùng. 40 Vì đây là ý muốn của Cha Ta: Tất cả những ai thấy Con và tin Con thì được sự sống đời đời, Ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng.”

Suy ngẫm và hiểu

Đoàn dân theo Đức Chúa Jêsus lại đòi Ngài dấu lạ khác. Họ cứ khăng khăng nếu Đức Chúa Jêsus là Đấng Mê-si-a thật, thì Ngài phải có khả năng làm thỏa mãn những nhu cầu thực tế của họ, như Môi-se đã có thể cho dân Y-sơ-ra-ên ăn ma-na trong hoang mạc. Sự cung ứng ma-na trong đồng vắng là dấu hiệu báo trước về Đức Chúa Jêsus, Đấng sẽ đến là bánh sự sống và sẽ làm thỏa mãn đời đời mọi nhu cầu thiết yếu của sự sống. Nhưng đang đứng trước sự thật là Đức Chúa Jêsus, nhưng đoàn dân vẫn chỉ tìm kiếm hình bóng của sự thật đó. Bởi lẽ họ quá tập chú vào những vấn đề của thế gian, họ không thể nhìn thấy Đấng Mê-si-a đang ở ngay trước mắt họ (c.30-40).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.34-36 Đức Chúa Jêsus là bánh thật của sự sống đời đời. Chính Ngài là Đấng làm thỏa mãn chúng ta để chúng ta không bao giờ còn đói hay khát nữa. Tuy nhiên, có một điều kiện. Để ăn được bánh này, chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Jêsus biết đâu là nơi có mé nước và thảm cỏ xanh thích hợp để an nghỉ, Ngài biết nhu cầu của chúng ta là gì và có năng quyền để cung ứng những điều ấy. Khi đó, cho dù không có phép lạ ma-na lập tức rơi xuống từ trời, chúng ta vẫn có thể xưng nhận rằng “chúng tôi chẳng thiếu thốn gì”.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.36 Đám đông, những người có tấm lòng đã bị những món quà của Đức Chúa Jêsus chiếm mất, thực sự đã không thể tin Ngài. Những trở ngại cho đức tin của chúng ta, ngăn cản chúng ta tập trung vào Đức Chúa Jêsus là gì? Chúng ta hãy kiên quyết tránh khỏi những trở ngại đó, bất kể đó là một món quà quý giá từ trời đến đâu đi chăng nữa.

Tham khảo

6:32 Bánh thật từ trời sẽ là thứ nuôi sống con người ta đời đời và về mặt thuộc linh và do đó, vô cùng cao quý hơn man-na ban cho Y-sơ-ra-ên trong thời Cựu Ước, thứ vốn dĩ chỉ thỏa mãn những nhu cầu thuộc thể tạm thời. Đức Chúa Jêsus xưng mình là “bánh thật” trong câu 35.

6:39 Tất cả những người Ngài đã ban cho Ta ngụ ý rằng tất cả những người đã được Cha chọn lựa và đều được Cha ban cho Con, chắc chắn sẽ được cứu rỗi. Trong câu 40, Đức Chúa Jêsus tiếp tục giải thích sâu xa hơn những người Cha “đã ban”cho Ngài cũng là tất cả những ai tin Con và được “sự sống đời đời.”

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin đổ đầy đời sống chúng con mỗi ngày bằng sự vui mừng và hy vọng về sự sống đời đời được ban cho bởi Đức Chúa Jêsus, là bánh của sự sống.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 18-20

Bình Luận:

You may also like