Home Dưỡng Linh Ngày 20 – Làm Việc Vì Thức Ăn Của Sự Sống Đời Đời

Ngày 20 – Làm Việc Vì Thức Ăn Của Sự Sống Đời Đời

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi sai các môn đồ đi trước bằng thuyền, Đức Chúa Jêsus đi bộ trên mặt biển đến chiếc thuyền rồi cùng họ tới Ca-bê-na-um. Ngài phán với đoàn dân theo Ngài đến Ca-bê-na-um rằng, hãy làm việc vì thức ăn còn mãi đến sự sống đời đời thay vì thức ăn hay hư nát.

Giăng 6:16-29 

16 Đến chiều tối, các môn đồ ra biển, 17 lên một chiếc thuyền, đi sang bờ bên kia, về hướng thành Ca-bê-na-um. Trời đã tối, nhưng Đức Chúa Jêsus vẫn chưa đến với họ. 18 Biển động vì gió thổi mạnh. 19 Khi họ chèo được khoảng năm hay sáu ki-lô-mét thì thấy Đức Chúa Jêsus đi trên mặt biển đến gần thuyền. Họ hoảng sợ. 20 Nhưng Ngài bảo rằng: “Ta đây, đừng sợ!” 21 Họ muốn rước Ngài vào thuyền thì lập tức thuyền cập bến, là nơi họ định đi.

22 Ngày hôm sau, dân chúng ở bờ biển bên kia nhận ra rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền, và Đức Chúa Jêsus không xuống thuyền với các môn đồ, chỉ có các môn đồ đi mà thôi. 23 Nhưng có những chiếc thuyền khác từ Ti-bê-ri-át đến đậu gần nơi họ đã ăn bánh sau khi Chúa tạ ơn. 24 Vậy, khi đoàn dân thấy Đức Chúa Jêsus không có ở đó, các môn đồ Ngài cũng không, thì họ lên thuyền đi đến thành Ca-bê-na-um để tìm Đức Chúa Jêsus. 25 Lúc gặp Ngài ở bờ biển bên kia, họ thưa rằng: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” 26 Đức Chúa Jêsus đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta không phải vì đã thấy các dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. 27 Đừng làm việc vì thức ăn hay hư nát, mà vì thức ăn còn mãi đến sự sống đời đời, là thức ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Đấng mà Đức Chúa Trời, là Cha, đã ấn chứng cho.” 28 Họ thưa: “Chúng tôi phải làm gì để được làm công việc của Đức Chúa Trời?” 29 Đức Chúa Jêsus đáp: “Công việc của Đức Chúa Trời là các ngươi tin Đấng mà Ngài đã sai đến.”

Suy ngẫm và hiểu

Bằng việc đi bộ trên mặt biển và quở yên gió bão, Đức Chúa Jêsus lần nữa khẳng định Ngài là Con Đức Chúa Trời (c.16-21). Mặc dù các dấu hiệu cho thấy Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời đã được bày tỏ nhiều lần theo cách này, song đoàn dân chẳng mấy quan tâm. Thay vào đó, họ theo Đức Chúa Jêsus bởi những lý do hoàn toàn thực tế – sự thỏa mãn ham muốn và câu trả lời cho những nan đề của mình. Việc theo Đức Chúa Jêsus chỉ vì lợi ích của thế gian cũng vô nghĩa như làm việc cực nhọc vì thức ăn sẽ hư nát (c.22-29).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.16-21 Đức Chúa Jêsus đã đến với các môn đồ, những người đang ở trên thuyền chống chọi với sóng gió và phán rằng: “Ta đây, đừng sợ!” Bằng lời phán này, Đức Chúa Jêsus đã hoàn toàn loại bỏ những hoảng loạn và sợ hãi đã xảy đến với các môn đồ. Mặc dù đời sống chúng ta thường ở trong sự tăm tối, nơi chúng ta thậm  chí không thể thấy rõ một cen-ti-mét trước mặt mình, nhưng chúng ta phải tin cậy và hy vọng vào sự giúp đỡ của Chúa, Đấng sẽ đến nơi đó, an ủi và ban sức mới cho chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.27-29 Đức Chúa Trời không ban những lúc khi chúng ta đặc biệt khó khăn về thức ăn hay hư nát để chúng ta càng bị trói buộc vào đồ ăn hay hư nát. Tin cậy nơi Đức Chúa Jêsus, “thức ăn” thật là công việc của Đức Chúa Trời, qua đó chúng ta có được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Jêsus là Bánh của sự sống đời đời, nên một đời sống vâng phục và tương giao với Ngài là sự sống đời đời, là đang vui hưởng Bánh đó.

Tham khảo

6:20 Chúa phán: “Ta đây”, đại diện cho cụm từ tiếng Hy Lạp “egō eimi”, mà trong bối cảnh khác có thể được dịch thành “Ta là”. Ở đây có thể hàm ý sự tự xưng của Đức Chúa Trời: “Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” (Xuất Ai Cập Ký 3:14) và vì thế, có thể là dấu hiệu về thần tính của Đức Chúa Jêsus. Mối liên hệ này càng trở nên rõ ràng hơn khi cụm từ này được lặp lại trong những câu sau đó.

6:28–29 làm công việc diễn tả cùng một từ đã được dịch là “công việc” trong câu 27 (tiếng Hy Lạp là ergazomai). Đức Chúa Jêsus bảo họ hãy làm việc vì “thức ăn còn mãi đến sự sống đời đời” (c.27), nhưng người ta hiểu nhầm tuyên bố của Ngài nên tiếp tục thắc mắc về công việc Đức Chúa Trời đòi hỏi. Đức Chúa Jêsus trả lời rằng: công việc Chúa muốn là mọi người tin vào Đấng Mê-si-a.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin giúp chúng con hướng mắt lên Ngài, Đấng đến với chúng con trong cơn giông bão của cuộc đời chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký  15-17

Bình Luận:

You may also like