Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Sự Chiến Thắng Của Thập Tự Giá

Ngày 26 – Sự Chiến Thắng Của Thập Tự Giá

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi cảnh báo các tín hữu của Hội Thánh không bị lừa dối bởi những sự giảng dạy giả dối, Phao-lô xác quyết sự vinh hiển dư dật và sự chiến thắng sẽ được những người đã được hiệp lại với Đấng Christ, vui hưởng.

Cô-lô-se 2:6-15

6 Vậy, anh em đã tiếp nhận Đấng Christ Jêsus là Chúa thể nào thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy; 7 hãy đâm rễ, lập nền trong Ngài; hãy mạnh mẽ trong đức tin như anh em đã được dạy dỗ, và càng gia tăng trong sự cảm tạ.

8 Hãy thận trọng, đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian, mà không theo Đấng Christ. 9 Vì sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài 10 nên anh em cũng nhận được sự đầy trọn trong Ngài, Đấng làm đầu mọi quyền thống trị và thế lực. 11 Trong Ngài, anh em cũng nhận cắt bì, không phải do tay con người thực hiện, nhưng là sự cắt bì bởi Đấng Christ, tức là sự lột bỏ bản tính xác thịt của chúng ta. 12 Anh em đã được chôn với Ngài trong báp-têm thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết. 13 Khi trước anh em đã chết bởi tội lỗi và xác thịt không cắt bì thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em cùng sống với Đấng Christ, vì đã tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. 14 Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. 15 Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng, và bêu chúng ra giữa thiên hạ.

Suy ngẫm và hiểu 

Phao-lô khích lệ Hội Thánh Cô-lô-se sống và đứng vững trong đức tin, được đâm rễ sâu trong Đức Chúa Jêsus, và cẩn thận để không bị đi trệch sang con đường sai trái bởi trở thành nạn nhân của sự nói dối qua triết lý trống rỗng và giả tạo. Điều này là bởi vì chỉ ở trong Đấng Christ chúng ta mới có thể khám phá và bắt chước được bản tính của Đức Chúa Trời (c. 6-10).

Trước kia, chúng ta là những con người đáng thương đã chết về mặt tâm linh, bị tội lỗi trói buộc. Dầu vậy, qua Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã tha thứ cho tất cả những tội lỗi của chúng ta và đã cứu chúng ta. Bởi vậy, thập tự giá là tri thức quý giá nhất trên đời và là biểu tượng của sự chiến thắng thực sự (c. 11-15).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.9-15 Đức Chúa Jêsus làm đầy trọn chúng ta. Do Đấng Christ được đầy trọn sự thánh khiết, chỉ khi chúng ta ở trong Đấng Christ, chúng ta mới có thể đạt được những điều mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho sự sáng tạo của Ngài. Ý nghĩa thực sự của sự sống được trở thành hiện thực khi chúng ta ở trong Đức Chúa Jêsus.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6-8 Chúng ta phải tăng trưởng một cách vững chắc trong đức tin thông qua việc học tập một cách đúng đắn trong Đấng Christ, và chúng ta không được để bị lừa dối bởi sự suy nghĩ và dạy dỗ không hợp lý. Chúng ta được an toàn không phải chỉ bởi vì chúng ta ở trong Hội Thánh. Chúng ta phải suy ngẫm một cách tươi mới mỗi ngày qua việc giảng dạy Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, và qua điều là đức tin thật.

Tham khảo

2:9 sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài. Đấng Christ là sự thể hiện thấy được của Đức Chúa Trời. Trong sự nhập thể của Ngài và bây giờ trong sự vinh hiển của Ngài, Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời trong thân xác (so sánh với 1:15-20).

Cầu nguyện: Chúa ôi, vì Ngài đã làm đầy dẫy chúng con trong Đấng Christ, bây giờ xin hãy giúp chúng con tiếp nhận và vui hưởng sự chiến thắng mà Ngài ban cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Khải Huyền 6-9

Bình Luận:

You may also like