Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Những Ngày Lễ Hội Của Y-Sơ-Ra-Ên

Ngày 11 – Những Ngày Lễ Hội Của Y-Sơ-Ra-Ên

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời ra lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên giữ ngày Sa-bát, Lễ Vượt Qua, Lễ Bánh Không Men và Lễ Trái Đầu Mùa.

Lê-vi Ký 23:1-14

1 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 2 “Con hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Đây là những ngày lễ Đức Giê-hô-va đã ấn định mà các con phải công bố như các kỳ hội họp thánh.

3 Mọi công việc được làm trong sáu ngày, nhưng thứ bảy là ngày sa-bát, một ngày nghỉ, là ngày hội họp thánh, các con không được làm một công việc nào cả; dù sinh sống ở đâu thì đó vẫn là ngày sa-bát dành cho Đức Giê-hô-va.

4 Đây là những ngày lễ của Đức Giê-hô-va, những kỳ hội họp thánh, mà các con phải công bố theo thời gian được ấn định.

5 Lễ Vượt Qua của Đức Giê-hô-va bắt đầu vào buổi tối ngày mười bốn tháng giêng. 6 Sang ngày mười lăm tháng ấy là ngày lễ Bánh Không Men dâng lên Đức Giê-hô-va; các con phải ăn bánh không pha men trong bảy ngày. 7 Ngày đầu các con sẽ có kỳ hội họp thánh, các con không được làm bất cứ một công việc thường ngày nào cả. 8 Trong bảy ngày các con phải dùng lửa dâng các lễ vật lên Đức Giê-hô-va. Đến ngày thứ bảy lại có một kỳ hội họp thánh nữa, các con không được làm bất cứ công việc thường ngày nào cả.’”

9 Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se: 10 “Con hãy truyền bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Khi các con đã vào xứ mà Ta ban cho các con và đã gặt hái mùa màng thì hãy đem bó lúa đầu mùa đến cho thầy tế lễ. 11 Vào ngày sau ngày sa-bát, thầy tế lễ sẽ dâng bó lúa đó bằng nghi thức đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va để các con được đoái nhậm. 12 Cũng trong ngày dâng bó lúa bằng nghi thức đưa qua đưa lại đó, các con phải dâng lên Đức Giê-hô-va một chiên con đực một tuổi không tì vết để làm tế lễ thiêu, 13 và một tế lễ chay bằng hai ký bột lọc trộn với dầu, là tế lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, cùng một lít rượu để làm lễ quán. 14 Các con không được ăn hoặc bánh hoặc hạt lúa rang hoặc gié lúa non cho đến ngày đó, tức là ngày các con dâng tế lễ lên Đức Chúa Trời mình. Đây là quy định đời đời cho mọi thế hệ, tại bất cứ nơi nào các con sinh sống.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời phán bảo về những lễ hội đã định cho dân Y-sơ-ra-ên tuân giữ. Nền tảng quan trọng của tất cả những lễ hội này là ngày Sa-bát. Qua việc dừng tất cả các công việc vào ngày Sa-bát và thờ phượng Đức Chúa Trời, dân Y-sơ-ra-ên xác quyết danh tính của họ là cộng đồng con dân của Đức Chúa Trời (c.1-3).

Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men là những lễ hội để kỷ niệm việc giải phóng của Đức Chúa Trời cho dân Y-sơ-ra-ên, những người đã từng sống làm nô lệ ở Ai Cập. Lễ Trái Đầu Mùa là một lễ hội thu hoạch lúa mạch và dâng bó lúa mạch đầu tiên làm một tế lễ. Thông qua những lễ hội này, dân Y-sơ-ra-ên tạ ơn vì sự giải cứu và việc ban phước cho mùa màng của Đức Chúa Trời (c.4-14).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4-8 Dân Y-sơ-ra-ên giữ Lễ Vượt Qua để ghi nhớ ngày họ được giải phóng khỏi những gông cùm của họ ở Ai Cập. Trong một tuần từ ngày sau Lễ Vượt Qua, để ghi nhớ cách họ vội vã chạy trốn mang theo bánh không trộn với men, dân Y-sơ-ra-ên đã làm và ăn bánh không men, và trong ngày đầu tiên và ngày cuối cùng họ không làm việc gì và thay vào đó có một sự nhóm lại thánh. Nhưng bây giờ, khi Lễ Vượt Qua này đã có được cho tất cả những ai tin vào thập tự giá của Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 5:7), thì chúng ta phải giữ lễ hội bánh không men thuộc linh qua “lời không men đầy lẽ thật và sự thật thà” (I Cô-rinh-tô 5:8) thay cho bánh không men. Việc đáp ứng với sự cứu chuộc có được bởi ân điển bằng một đời sống thánh khiết là ý nghĩa thuộc linh phía sau những lễ hội đã được quy định này.

Tham khảo

23:1-3 Trong thời gian những lễ hội theo quy định, người ta phải gặp gỡ Chúa. Ngày Sa-bát là một ngày yên nghỉ cách nghiêm trang và là cơ sở cho tất cả các lễ hội tiếp theo. Ngày đó cũng là một trong sự nhóm họp thánh, hoặc sự tập trung dân chúng để thờ phượng (c.2, 4, 7, 21).

23:4-8 Lễ Vượt Qua cũng được gọi là Lễ Bánh Không Men. Xem Xuất Ai Cập Ký 12:1-20; Lu-ca 22:1.

23:9-14 Đối với những luật liên quan đến các trái đầu mùa xem Xuất Ai Cập Ký 23:15 và 34:18-20. Lễ hội này ăn mừng việc thu hoạch, cũng như một phước lành từ Đức Chúa Trời tới cho dân sự Ngài.

Cầu nguyện Cám ơn Ngài vì đã cứu chúng con và khiến chúng con nên thánh, hỡi Chúa, và vì giúp chúng con nhớ ân điển ban cho chúng con bánh và sự yên nghỉ.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xa-cha-ri 12-14

Bình Luận:

You may also like