Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Sự Phục Hồi Của Si-Ôn

Ngày 21 – Sự Phục Hồi Của Si-Ôn

by SU Việt Nam
30 đọc

Vị thi sĩ cầu xin Đức Chúa Trời báo trả cho kẻ thù của ông theo cách chúng đã đối xử với ông. Sau đó, như thể lời cầu nguyện của ông đã được nhậm lời, ông hứa nguyện bằng một bài ca ngợi khen cảm tạ và lấy được sự tự tin vào sự phục hồi của Si-ôn.

Thi Thiên 69:22-36

22 Mong cho bàn tiệc của chúng trở nên cái bẫy cho chúng;

Và tế lễ của chúng trở thành cái lưới cho bạn bè chúng.

23 Mong mắt chúng bị mù đi, không nhìn thấy được,

Và lưng chúng mãi mãi cong khom.

24 Xin đổ cơn thịnh nộ Chúa trên chúng.

Khiến lửa giận của Ngài bắt kịp chúng.

25 Mong chỗ ở chúng bị hoang tàn,

Chẳng còn ai ở trong trại chúng nữa.

26 Vì chúng bắt bớ kẻ bị Chúa đánh

Và thuật lại nỗi đau đớn của người mà Chúa đã làm bị thương.

27 Xin Chúa trừng phạt tội ác chồng chất của chúng;

Đừng cho chúng hưởng sự công chính của Chúa.

28 Xin xóa tên chúng khỏi sách sự sống,

Và đừng ghi tên chúng vào danh sách những người công chính.

29 Con bị khốn khổ và đau đớn;

Đức Chúa Trời ôi! Nguyện sự cứu rỗi của Chúa bảo vệ con.

30 Con sẽ hát bài ca chúc tụng danh Đức Chúa Trời;

Lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài.

31 Điều ấy sẽ đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn tế lễ bằng bò đực,

Hoặc con bò đực có sừng và móng rẽ.

32 Những người khiêm nhường sẽ thấy điều đó và vui mừng;

Còn các ngươi là những người tìm kiếm Đức Chúa Trời, nguyện lòng các ngươi tràn đầy sức sống.

33 Vì Đức Giê-hô-va lắng nghe những người thiếu thốn,

Và không khinh dể con dân Ngài đang bị tù.

34 Nguyện trời, đất, biển

Và các loài sinh vật trong đó đều ca ngợi Ngài.

35 Vì Đức Chúa Trời sẽ cứu Si-ôn

Và xây lại các thành của Giu-đa.

Con dân Ngài sẽ sống ở đó và chiếm hữu nó.

36 Dòng dõi các đầy tớ Ngài sẽ thừa hưởng nó;

Và ai yêu mến danh Ngài sẽ ở tại nơi ấy.

Suy ngẫm và hiểu

Vị thi sĩ cầu xin Đức Chúa Trời tiêu diệt hoàn toàn các kẻ thù của ông. Điều này không phải bởi vì một mối hận thù cá nhân và mong muốn trả thù những kẻ thù của ông, nhưng mà là một sự diễn tả tấm lòng của ông chân thành hy vọng sự phục hồi trọn vẹn công lý của Đức Chúa Trời (c.22-29).

Với đức tin rằng Đức Chúa Trời không bỏ qua những người khiêm nhường tìm kiếm chỉ một mình Đức Chúa Trời, vị thi sĩ đã rao ra sự ngợi khen cảm tạ. Sau đó vị thi sĩ thấy và công bố bằng đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cứu Si-ôn, xây dựng các thành của Giu-đa, và ban đất đó cho dân sự của Ngài (c.22-29).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.30-31 Đức Chúa Trời coi tấm lòng, thứ mắt không thấy được, quan trọng hơn những diện mạo hoặc hình thức trông thấy bằng mắt. Bởi vì điều này, Đức Chúa Trời nhìn vào động cơ của chúng ta dâng hơn là việc tế lễ hoặc hành động tận hiến nhìn thấy được. Bằng những cách nào chúng ta đang khiến cho Đức Chúa Trời vui mừng? Hãy dâng tấm lòng chân thành của chúng ta cho Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.32-33 Sự ngợi khen chân thành của vị thi sĩ không chỉ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, nhưng cũng đem tới sự can đảm và sự an ủi đối với những người chịu khổ cùng với vị thi sĩ. Điều này là bởi vì qua sự ngợi khen này Đức Chúa Trời gặp gỡ những người đang chịu khổ và đáp lời cho những tiếng kêu cầu của họ. Xin hãy dấy những thành viên của Hội Thánh, những người đang chịu khổ, qua những bài ca ngợi khen chúng con hát trong giữa những đau khổ.

Tham khảo

69:22-23 Trong Rô-ma 11:9-10, Phao-lô trích dẫn lời rủa sả này để giải thích tại sao những anh chị em người Do Thái của ông, những người chối bỏ sứ điệp của Đấng Christ, đã cứng lòng. Ông cũng giải thích tại sao sự rủa sả này không phải là cuối cùng: nó là sự “cứng lòng một phần”, điều sẽ được giảm đi nếu và khi họ ăn năn (Rô-ma 11:23-25).

69:34-36 Tất cả cõi tạo vật ngợi khen Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời được tin cậy đưa dân đến Si-ôn cùng với hậu duệ trung tín của các đầy tớ (trung tín) của Ngài. Đức Chúa Trời chủ định để cả thế giới có thể ngợi khen Ngài. Ngài dành Si-ôn làm tấm gương về sự trung tín cho phần còn lại của thế giới. Si-ôn không thể làm được điều này, khi những kẻ ác làm bại hoại những người khác.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy để điều này đối với chúng con là một năm của việc hát ngợi khen cảm tạ với tấm lòng tin cậy và có đức tin nơi Ngài trong mọi hoàn cảnh.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Đa-ni-ên 10-12

Bình Luận:

You may also like