Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Sự Nổi Loạn Của Áp-Sa-Lôm

Ngày 07 – Sự Nổi Loạn Của Áp-Sa-Lôm

by Thúy Diễm
30 đọc

Áp-sa-lôm, con trai của Đa-vít, âm mưu chiếm ngôi của cha mình.

2 Sa-mu-ên 15:1-12 

1 Sau đó, Áp-sa-lôm sắm cho mình một cỗ xe, ngựa kéo xe, và năm mươi quân chạy trước mặt ông. 2 Áp-sa-lôm thường dậy sớm, đứng bên đường dẫn vào cổng thành. Nếu gặp ai có việc kiện cáo gì phải đến vua để xin xét xử, thì Áp-sa-lôm gọi người ấy đến và hỏi: “Ngươi ở thành nào?” Khi người ấy đáp: “Đầy tớ ông thuộc một trong những bộ tộc của Y-sơ-ra-ên,” 3 thì Áp-sa-lôm liền nói: “Nầy, vụ kiện của ngươi là đúng và hợp lý; nhưng không có ai thay mặt vua để nghe ngươi đâu.” 4 Rồi Áp-sa-lôm nói tiếp: “Ồ! Phải chi ta được chỉ định làm quan xét trong xứ! Khi ấy, bất cứ ai có việc kiện tụng và cần xét xử sẽ đến với ta, ta sẽ xét xử công minh cho người ấy.” 5 Hơn nữa, mỗi khi có ai đến gần để cúi lạy Áp-sa-lôm thì ông đưa tay ra đỡ lấy người ấy và hôn. 6 Áp-sa-lôm làm như vậy đối với tất cả những người Y-sơ-ra-ên đến tìm vua để xin xét xử; như thế, Áp-sa-lôm đã chiếm được lòng người Y-sơ-ra-ên.

7 Bốn năm sau, Áp-sa-lôm thưa với vua: “Xin cho phép con đi đến Hếp-rôn để làm trọn lời hứa nguyện mà con đã khấn với Đức Giê-hô-va. 8 Vì trong lúc ở Ghê-su-rơ thuộc A-ram, đầy tớ bệ hạ có khấn nguyện rằng: ‘Nếu Đức Giê-hô-va đem con trở về Giê-ru-sa-lem thì con sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va.’” 9 Vua trả lời: “Hãy đi bình an.” Vậy, ông lên đường đến Hếp-rôn. 10 Sau đó, Áp-sa-lôm sai người bí mật đi khắp các bộ tộc Y-sơ-ra-ên nói rằng: “Ngay khi anh em nghe tiếng kèn thì hãy nói: ‘Áp-sa-lôm làm vua tại Hếp-rôn!’” 11 Có hai trăm người từ Giê-ru-sa-lem đi cùng Áp-sa-lôm. Họ là những khách mời, vô tình mà đến và không hay biết gì về chuyện đó. 12 Trong lúc Áp-sa-lôm dâng sinh tế, ông sai mời A-hi-tô-phe, người Ghi-lô, là một cố vấn của Đa-vít, từ thành Ghi-lô đến. Âm mưu phản loạn mạnh thêm, và số người theo Áp-sa-lôm càng ngày càng đông.

Suy ngẫm và hiểu

Áp-sa-lôm, con trai của Đa-vít, bắt đầu lật đổ quyền lực và vương quyền của vua Đa-vít, cha anh ta. Áp-sa-lôm giành lấy tiếng tăm trong vở kịch mà anh ta diễn bằng cách sử dụng nhiều ngựa và xe chạy trước anh ta để loan báo sự hiện diện của mình. Không chỉ có việc này, Áp-sa-lôm còn tìm cách lợi dụng một điểm yếu rõ ràng anh ta nhìn thấy trong hệ thống luật pháp của vương quốc. Khi người ta đến cổng thành, cần sự đoán xét, anh ta đi trước để vừa đổ lỗi cho cha mình về việc thiếu một quan xét và cũng nịnh nọt bằng cách viếng thăm và hôn họ. Bằng cách này anh ta đã giành được sự mến mộ của dân Y-sơ-ra-ên, và sau đó đi đến Hếp-rôn để lập nên một vương quốc phản loạn chống lại cha của mình (c.1-12)

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.6 Bản tính của Đức Chúa Trời được bày tỏ ngược lại với bản chất của dân Y-sơ-ra-ên. Trong khi con người dễ dàng bị ảnh hưởng bởi việc ưa nhìn, sự tráng lệ và bối cảnh, và việc nịnh bợ, Đức Chúa Trời vẫn ở cùng với Đa-vít không phải vì điều gì tốt đẹp trong Đa-vít, nhưng hoàn toàn chỉ bởi vì ân điển của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.10-12 Chuẩn bị cho ngày phản loạn, Áp-sa-lôm đã sử dụng 200 người từ Giê-ru-sa-lem để lay động ý kiến của dân chúng, và đã sai mời A-hi-tô-phe vào thời gian dâng của lễ, và bằng việc sử dụng ông ta như một cố vấn, đã lôi kéo được sự đồng tình của dân chúng. Lúc này, dường như kế hoạch vạch ra một cách kỹ càng của Áp-sa-lôm đã đưa anh ta đến thắng lợi anh ta mong muốn. Dầu vậy, quyền lực có được bởi âm mưu, sự phản bội và sự phản loạn không thể chiếm được tấm lòng của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

15:1 xe và ngựa, với năm mươi quân chạy trước mặt anh ta. Sự hãnh diện tự tôn của Áp-sa-lôm đối lập với sự khiêm nhường của Đa-vít (1 Sa-mu-ên 26:9-11; 2 Sa-mu-ên 7:18; 15:25–26). Sau này A-đô-ni-gia cũng cư xử như vậy tương tự, tự tôn cao chính mình, “rằng, Ta sẽ làm vua” (1 Các Vua 1:5). Xem cả 1 Sa-mu-ên 8:11.

Cầu nguyện: Cha ôi, xin hãy giúp các Hội Thánh của chúng con không bị lôi cuốn vào việc đi theo những người lãnh đạo giả dối.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 33-35

Bình Luận:

You may also like