Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Trận Chiến Đánh Am-Môn

Ngày 28 – Trận Chiến Đánh Am-Môn

by SU Việt Nam
30 đọc

Mặc dù dân Am-môn tấn công Y-sơ-ra-ên với sự hỗ trợ của quân đồng minh Sy-ri, Giô-áp và A-bi-sai với sự trợ giúp của Đức Chúa Trời, đã tự phòng ngự tốt.

2 Sa-mu-ên 10:1-19

1 Một thời gian sau, vua Am-môn băng hà; con trai vua là Ha-nun lên kế vị. 2 Đa-vít nói: “Ta muốn bày tỏ tình thân thiện với Ha-nun, con của Na-hách, như cha vua ấy đã đối xử tốt với ta.” Rồi Đa-vít sai các triều thần của mình đến chia buồn với vua ấy về sự qua đời của vua cha. Vậy, các triều thần của Đa-vít đến đất người Am-môn. 3 Nhưng các thủ lĩnh của người Am-môn tâu với Ha-nun, chúa mình: “Bệ hạ tưởng rằng Đa-vít sai người đến chia buồn với bệ hạ là vì tôn kính vua cha sao? Đa-vít sai những đầy tớ đến với bệ hạ, chẳng phải là để xem xét thành, do thám và triệt hạ thành sao?” 4 Thế là Ha-nun bắt các đầy tớ của Đa-vít, cạo một nửa râu của họ, cắt ngắn áo dài họ cho đến mông, rồi đuổi họ về. 5 Người ta thuật lại việc nầy cho Đa-vít nghe; vua sai người đi đón họ, vì họ rất tủi nhục. Vua bảo họ: “Hãy ở lại Giê-ri-cô cho đến khi râu của các ngươi mọc lại, rồi hãy trở về.”

6 Khi người Am-môn thấy mình đã trở nên đáng ghét đối với Đa-vít, họ sai người đi thuê khoảng hai mươi nghìn bộ binh của người A-ram ở Bết Rê-hốp và Xô-ba, một nghìn người của vua Ma-a-ca, và mười hai nghìn người ở xứ Tóp. 7 Đa-vít nghe được tin đó, liền sai Giô-áp với cả đoàn quân tinh nhuệ đi đánh chúng. 8 Người Am-môn kéo ra, dàn quân trước cổng thành, còn quân A-ram ở Xô-ba và Rê-hốp, quân của xứ Tóp và vua Ma-a-ca đều đóng riêng ra ở ngoài đồng. 9 Giô-áp thấy phải đối phó với mặt trận cả phía trước lẫn phía sau, nên đã chọn một số chiến sĩ trong đoàn quân tinh nhuệ của Y-sơ-ra-ên, và dàn trận đối địch với người A-ram; 10 số quân còn lại ông giao cho A-bi-sai, em mình, để dàn trận đối mặt với quân Am-môn. 11 Ông nói với A-bi-sai: “Nếu quân A-ram mạnh hơn anh, em sẽ tiếp viện cho anh; nhưng nếu quân Am-môn mạnh hơn em, anh sẽ tiếp viện cho em. 12 Hãy mạnh mẽ và chiến đấu dũng cảm vì dân tộc của chúng ta và vì các thành trì của Đức Chúa Trời chúng ta. Nguyện Đức Giê-hô-va thực hiện ý muốn tốt đẹp của Ngài!” 13 Giô-áp cùng với cánh quân theo ông tiến đến gần, giao chiến với quân A-ram và chúng chạy trốn khỏi ông. 14 Khi thấy quân A-ram bỏ chạy thì quân Am-môn cũng chạy trốn khỏi A-bi-sai, và rút vào trong thành. Sau khi thắng người Am-môn, Giô-áp trở về Giê-ru-sa-lem.

15 Người A-ram thấy mình bị Y-sơ-ra-ên đánh bại thì tập hợp lại với nhau. 16 Ha-đa-đê-xe sai người chiêu tập quân A-ram ở bên kia sông; và Sô-bác, chỉ huy trưởng quân đội Ha-đa-đê-xe, dẫn chúng đến Hê-lam. 17 Nghe tin nầy, Đa-vít tập hợp toàn thể Y-sơ-ra-ên lại, vượt qua sông Giô-đanh, kéo đến Hê-lam. Quân A-ram dàn trận nghênh chiến với Đa-vít. 18 Nhưng rồi quân A-ram chạy trốn khỏi Y-sơ-ra-ên. Đa-vít tiêu diệt bảy trăm chiến xa quân A-ram và bốn mươi nghìn kỵ binh. Tại đó, vua cũng giết chết Sô-bác, chỉ huy trưởng quân đội của chúng. 19 Khi các vua chư hầu của Ha-đa-đê-xe thấy mình bị Y-sơ-ra-ên đánh bại, thì cầu hòa với Y-sơ-ra-ên và phục dịch họ. Người A-ram không còn dám giúp người Am-môn nữa.

Suy ngẫm và hiểu 

Khi Na-hách, vua Am-môn qua đời, Đa-vít đã sai các triều thần của mình đi chia buồn. Nhưng các thuộc hạ của Ha-nun, người đã kế vị Na-hách làm vua của Am-môn, tin rằng Đa-vít đang cố do thám nước họ, và vì vậy, đã làm nhục các sứ giả của Đa-vít rồi cho họ về. Ha-nun, thấy rõ rằng ông đã trở nên đáng ghét đối với Đa-vít, đã chuẩn bị trận chiến đánh ông bằng cách thuê một đội quân từ nước Sy-ri lân cận. Tuy nhiên, dù có lợi thế về việc quân đông, vị trí và địa lý chiến lược, nhưng quân đồng minh của Am-môn và Sy-ri đã bị bại trận, không phải chỉ một lần mà là hai. Khi nghe tin này, các nước xung quanh Y-sơ-ra-ên đã chọn sống hòa bình với dân Y-sơ-ra-ên (c.1-19).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-5 Ha-nun, con trai của Na-hách và các thuộc hạ của hắn đã cắt râu và quần áo của các sứ giả có thiện ý, những người được Đa-vít sai đến và làm nhục họ lắm. Khi làm thế, họ đã đáp trả sự nhân từ của Đa-vít bằng sự phản bội. Tương tự như vậy, thế gian này không tin Đức Chúa Trời, sẽ không nhận biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho đến ngày Chúa trở lại. Cho đến lúc đó, nó sẽ liên tục tấn công nước Trời và đáp lại sự tử tế của dân Ngài bằng sự phản bội.

C.6-14 Khi quân đội liên minh của Am-môn và Sy-ri đến tấn công, Giô-áp và A-bi-sai đứng lên và đánh lại họ. Dù dân Y-sơ-ra-ên có một người giỏi về chiến lược, nhưng họ không chỉ tin cậy vào chiến lược. Giô-áp dạn dĩ kêu lên rằng thắng hay bại phụ thuộc vào Đức Chúa Trời, và vì thế đã giao trận đánh này cho Đức Chúa Trời (c.12). Kết quả là dân Y-sơ-ra-ên đã thắng trận mà không đổ một giọt máu nào. Ngay cả trong cuộc sống của chúng ta ngày nay, vẫn có nhiều thử thách thuộc linh, cả lớn lẫn nhỏ. Đừng cho rằng những trận chiến này là của riêng bạn, nhưng giống như dân Y-sơ-ra-ên, hãy để chúng trở thành trận chiến của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

10:9-19 Quân đội của Đa-vít dưới sự điều khiển của Giô-áp đang bị kẹt giữa quân Sy-ri và Am-môn, nhưng họ đánh bại quân Sy-ri và buộc chúng phải rút lui. Ha-đa-đê-xe của Xô-ba (xem 8:5) lại tấn công A-ram, hình như là một thành ở phía bắc Trans-gioóc-đan, nhưng lại bị bại trận.

Cầu nguyện: Chúa ôi, hôm nay xin hãy để chúng con tin cậy Ngài hơn là tin vào những chiến lược của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 1-3

Bình Luận:

You may also like