News image

Xuân Đoàn Viên

Thứ sáu, 20 Tháng 02 2015 22:28:42

HoiThanh.Com - “Thiên sứ bảo tôi: “Anh hãy viết: Phước cho những người mời dự tiệc cưới Chiên Con!” thiên sứ đáp: “Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời!” Khải Huyền 19:9 (Bản Dịch mới)

   
News image

Xuân Nguyện Cầu

Chủ nhật, 15 Tháng 02 2015 00:01:31

HoiThanh.Com                                                                                                                                                                                                                                                      

   
News image

Em... Tôi Và Tình Yêu Chúa

Thứ sáu, 13 Tháng 02 2015 21:02:56

HoiThanh.Com                                                                                                                                                                                                                                       

   
News image

Xuân Đắc Thắng

Thứ sáu, 13 Tháng 02 2015 20:37:42

HoiThanh.Com - “Các con thân yêu! Các con đã thuộc về Thượng Đế, và chiến thắng những kẻ chống nghịch Chúa Cứu Thế, vì trong các con có Đấng mạnh mẽ hơn thần linh ở trong thế gian” - 1Giăng 4:4 (Bản Diễn ý)

   
News image

Xuân Thịnh Vượng

Thứ ba, 10 Tháng 02 2015 00:04:13

HoiThanh.Com                                                                                                                                                                                                                     

   
News image

Xuân Hy Vọng

Chủ nhật, 08 Tháng 02 2015 00:39:10

HoiThanh.Com - "Nếu hy vọng chúng ta trong Đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống nầy mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại hơn ai hết." - 1Cô-rinh-tô 15:19 (Bản Truyền thống Hiệu đính)

   
News image

Xuân Tươi Mới

Chủ nhật, 08 Tháng 02 2015 00:32:10

HoiThanh.Com - “Nếu ai thuộc về Chúa Cứu Thế, thì người ấy là một người mới, Mọi việc cũ đã qua đi hết; hiện giờ mọi việc đều đã đổi mới." - 2Cô-rinh-tô 5:17 (Bản Phổ thông)