Cam on Chua Gie -xu Ngai o bat cu noi dau ,niem tin chung con cang tang boi phan ...Ngoi khen Chua Gie -xu amen!