Cảm ơn Hoithanh.com đă có nhiều bài vở xúc tích. Xin Chúa ban ơn cho quý vị, Xin vui lòng điều chỉnh ..sự giao thông của Đức Thánh Linh.... f. Có Ba Ngôi ban phước: \"Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Chúa Trời ở với anh em hết thảy!\" (IICô 13:14) Cảm ơn.