News image

Ngày 24 - Sự Phán Xét Giáng Trên Sô-Đôm Và Gô-Mô-Rơ

Thứ tư, 24 Tháng 09 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Sô-đôm và Gô-mô-rơ bị sụp đổ. Vợ của Lót, người nhớ nơi đó, đã nhìn lại đằng sau và bị biến thành tượng muối, và các con gái của Lót, những người từng sống trong tội lỗi của Sô-đôm, đã phạm tội nghiêm trọng với ông.

   
News image

Ngày 23 - Sự Cứu Rỗi Bị Trì Hoãn Vì Lót

Thứ ba, 23 Tháng 09 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Lót và gia đình ông có thể thoát khỏi sự sụp đổ của Sô-đôm và chạy trốn đến Xoa.

   
News image

Ngày 22 - Lòng Hiếu Khách Và Sự Đối Xử Nhẫn Tâm

Thứ hai, 22 Tháng 09 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Lót đã đối đãi hai thiên sứ bằng lòng hiếu khách, nhưng người dân Sô-đôm đã cố xâm hại họ, và vì điều đó, họ đã nhận sự đoán xét.

   
News image

Ngày 21 - Sự Mặc Khải Của Đức Chúa Trời Và Trách Nhiệm Của Áp-Ra-Ham

Chủ nhật, 21 Tháng 09 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Chúa phán về số phận của những hậu tự của Áp-ra-ham và số phận của Lót ở-đôm.

   
News image

Ngày 20 - Có Điều Gì Quá Khó Với Chúa Không?

Thứ bảy, 20 Tháng 09 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Với Áp-ra-ham, người đã đón rước Đức Chúa Trời và hai thiên sứ của Ngài với lòng hiếu khách mà không biết họ là ai, Đức Chúa Trời lại hứa rằng Áp-ra-ham sẽ có một con trai.

   
News image

Ngày 19 - Sa-Ra, Người Mẹ Của Các Dân Tộc

Thứ sáu, 19 Tháng 09 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Đức Chúa Trời đã đổi tên của Sa-rai thành Sa-ra, và phán rằng con trai mà Sa-ra sẽ sinh ra sẽ là người kế tự của Áp-ra-ham.

   
News image

Ngày 18 – Giao Ước Của Phép Cắt Bì

Thứ năm, 18 Tháng 09 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Sau 13 năm, Đức Chúa Trời lại hiện ra với Áp-ram. Vào thời điểm đó, Ngài đã đổi tên của Áp-ram thành ‘Áp-ra-ham’ và ban cho ông dấu hiệu của giao ước của phép cắt bì để xác nhận ý định của Ngài.

   
Gui bai cong tac