News image

Ngày 28 – Lời Khuyên Của Giê-Trô

Thứ bảy, 28 Tháng 02 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Giê-trô, người thấy Môi-se kiệt sức vì quá nhiều việc xét xử, đã khuyên Môi-se dạy các luật và quy định của Đức Chúa Trời cho dân sự, lập một tòa xét xử, và chia sẻ nhiệm vụ của một quan tòa. Môi-se đã nghe theo lời khuyên của Giê-trô.

   
News image

Ngày 27 – Đức Giê-Hô-Va Lớn Hơn Tất Cả Các Thần

Thứ sáu, 27 Tháng 02 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Giê-trô, ông gia của Môi-se, đến hoang mạc cùng với vợ của Môi-se và hai con trai của ông. Sau khi nghe Môi-se thuật lại tất cả những điều Đức Chúa Trời đã làm, Giê-trô ngợi khen Đức Chúa Trời và dâng một của lễ.

   
News image

Ngày 26 – Đức Tin Và Việc Thiếu Đức Tin Tại Rê-Phi-Đim

Thứ năm, 26 Tháng 02 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Rê-phi-đim là nơi của sự vô tín, nơi dân Y-sơ-ra-ên than phiền nghịch lại Chúa về việc thiếu nước. Đồng thời, đó cũng là nơi của đức tin, nơi họ chiến cự lại và đã thắng bởi lời cầu nguyện bằng đức tin.

   
News image

Ngày 25 – Bánh Thuộc Linh

Thứ tư, 25 Tháng 02 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Đức Chúa Trời, Đấng cung cấp cho dân Y-sơ-ra-ên bánh cho thân thể của họ, và cả ngày Sa-bát là bánh thuộc linh.

   
News image

Ngày 24 – Một Ô-Me Cho Mỗi Người

Thứ ba, 24 Tháng 02 2015 00:00:00

Hoithanh.com -  Đức Chúa Trời định một lượng ma-na cụ thể được lượm mỗi ngày. Ma-na đã lượm được không được để lại cho đến sáng. Dầu vậy, một số người Y-sơ-ra-ên đã không giữ được mạng lệnh này.

   
News image

Ngày 23 – Lời Hứa Về Ma-Na Và Chim Cút

Thứ hai, 23 Tháng 02 2015 00:00:00

Hoithanh.com -  Khi dân Y-sơ-ra-ên vào hoang mạc Sin, một tháng sau khi ra khỏi Ai Cập, họ than phiền với Môi-se và A-rôn về việc không có gì để ăn. Đức Chúa Trời nghe thấy tiếng than phiền của họ, và vì thế đã hứa cho họ thịt và bánh.

   
News image

Ngày 21 - Bài Ca Của Môi-Se Và Dòng Dõi Của Y-Sơ-Ra-Ên

Thứ bảy, 21 Tháng 02 2015 00:00:00

Hoithanh.com - Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên ngợi khen Đức Chúa Trời, nhớ lại sự giải cứu của họ tại Biển Đỏ.