News image

Ngày 27 – Đức Chúa Trời Giám Sát Thời Tiết Và Vũ Trụ

Thứ tư, 27 Tháng 08 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Tiếp theo những câu trên, Đức Chúa Trời hỏi Gióp về ánh sáng, sự tối, tuyết, gió, mưa, các vì sao, và các đám mây để chỉ ra sự khôn ngoan hữu hạn của Gióp.

   
News image

Ngày 26 – Sự Bảo Vệ Lần Thứ Nhất Của Chúa

Thứ ba, 26 Tháng 08 2014 00:00:00

Hoithanh.Com - Không giống như mong đợi của Ê-li-hu, Đức Chúa Trời đã trực tiếp đến với Gióp và phán với ông. Đức Chúa Trời bảo vệ chính Ngài bằng cách hỏi Gióp và chỉ cho ông thấy tình yêu thương.

   
News image

Ngày 25 - Kiện Cáo Đấng Tạo Hóa?

Thứ hai, 25 Tháng 08 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Ê-li-hu bảo vệ sự công bình của Đức Chúa Trời vĩ đại, điều được bày tỏ trong cõi sáng tạo của Ngài. Ông ta khuyên Gióp lấy lại sự buộc tội của ông đối với Đức Chúa Trời.

   
News image

Ngày 24 – Đức Chúa Trời Vĩ Đại

Chủ nhật, 24 Tháng 08 2014 00:00:00

Hoithanh.Com - Ê-li-hu khuyên Gióp quay trở lại với Đức Chúa Trời, Đấng ban cho ông sự đau khổ, và bắt đầu việc ông ta bảo vệ sự vĩ đại của Đức Chúa Trời.

   
News image

Ngày 23 – Đức Chúa Trời Phán Qua Sự Đau Khổ

Thứ bảy, 23 Tháng 08 2014 00:00:00

Hoithanh.Com - Các chương 36-37 chứa đựng bài nói thứ ba của Ê-li-hu và sự bảo vệ sự công bình của Đức Chúa Trời lần thứ hai của ông. Trong phân đoạn ngày hôm nay, Ê-li-hu bảo vệ Đức Chúa Trời, Đấng cho phép sự đau khổ đúng theo tội lỗi của một người.

   
News image

Ngày 22 – Sự Công Bình Của Con Người Và Sự Bất Hợp Lý Của Đức Chúa Trời (?)

Thứ sáu, 22 Tháng 08 2014 00:00:00

Hoithanh.Com - Chương 35 là bài nói chuyện thứ ba của Ê-li-hu. Ông ta nhấn mạnh sự siêu việt của Đức Chúa Trời, điều sự công bình của con người không thể so sánh được.

   
News image

Ngày 21 – Đức Chúa Trời Sẽ Không Hành Động Một Cách Gian Ác

Thứ năm, 21 Tháng 08 2014 00:00:00

Hoithanh.Com - Chương 34 Là Bài Nói Thứ Hai. Sau Khi Tranh Cãi Chống Lại Gióp Trong Chương 33, Ông Ta Bảo Vệ Sự Công Chính Của Đức Chúa Trời, Nói Rằng Chúa Không Hành Động Một Cách Gian Ác.

   
Gui bai cong tac