News image

Ngày 19 - Sa-Ra, Người Mẹ Của Các Dân Tộc

Thứ sáu, 19 Tháng 09 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Đức Chúa Trời đã đổi tên của Sa-rai thành Sa-ra, và phán rằng con trai mà Sa-ra sẽ sinh ra sẽ là người kế tự của Áp-ra-ham.

   
News image

Ngày 18 – Giao Ước Của Phép Cắt Bì

Thứ năm, 18 Tháng 09 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Sau 13 năm, Đức Chúa Trời lại hiện ra với Áp-ram. Vào thời điểm đó, Ngài đã đổi tên của Áp-ram thành ‘Áp-ra-ham’ và ban cho ông dấu hiệu của giao ước của phép cắt bì để xác nhận ý định của Ngài.

   
News image

Ngày 17 – Đức Chúa Trời Đoái Xem

Thứ tư, 17 Tháng 09 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Áp-ram đã phạm sai lầm khi áp dụng giao ước của Đức Chúa Trời theo ý riêng của ông, và hậu quả, A-ga chịu đau đớn. Nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót A-ga và đã chăm sóc bà.

   
News image

Ngày 16 – Giao Ước Của Đức Chúa Trời

Thứ ba, 16 Tháng 09 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Đức Chúa Trời đã lập giao ước với Áp-ram và xác nhận rằng Ngài sẽ thực hiện lời hứa của Ngài về vùng đất đó.

   
News image

Ngày 15– Hai Vua Đón Rước Áp-Ra-Ham

Thứ hai, 15 Tháng 09 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Áp-ram đã giải cứu Lót, cháu mình từ Kết-rô-lao-me, và trên đường về ông được vua Sô-đôm và Mên-chi-xê-đéc, vua Sa-lem chào đón.

   
News image

Ngày 14 – Lót Bị Bắt Đi Trong Chiến Trận

Chủ nhật, 14 Tháng 09 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Sau khi rời khỏi Áp-ram, cội nguồn của mọi phước hạnh, Lót đã bị bắt đi trong một cuộc tranh chấp giữa nhiều nước và đã trở thành phu tù của những người thắng trận.

   
News image

Ngày 13 – Hãy Ngước Mắt Lên Nhìn

Thứ bảy, 13 Tháng 09 2014 00:00:00

Hoithanh.com - Sau khi Áp-ram và Lót ra khỏi Ai-cập với số tài sản lớn, việc tranh chấp nảy sinh giữa họ và những người chăn bầy của họ. Để giải quyết vấn đề tranh chấp này, Áp-ram đã cho phép Lót, cháu mình, lựa chọn trước vùng đất ở trước mặt họ.

   
Gui bai cong tac