Cảm tạ Chúa đã đã dấy lên nhiều tôi tớ có lòng sốt sắng như cô Kim Nguyên .Cầu xin Đức Giê-hô-va ban đầy ơn phước cho cô Đổng Thị Kim Nguyên trên đường hầu việc Ngài !Amen .