Leaderboard Ad

Tình Chúa Cao Vời

0

HoiThanh.com – Đức Giê-hô-va phán “..Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu..” Ê Sai 55:8-9

T : Tình Ngài sâu rộng bao la
I : In vào Thánh sử vang ra lâu rồi
N : Ngài từ ngôi báu con Trời
H : Hạ sinh dưới thế cứu người trầm luân

C : Chết trên thập giá trần truồng
H : Huyết hồng tuôn đổ cội nguồn yêu ta
U : U buồn trời đất Gô Tha
A : Án treo tội phạm, Cha Ngài ngoảnh đi

C : Chúa ơi! Ngài chết cũng vì
A : Am tường tội lỗi con đi đường mình
O : Oán hờn chi nữa chúng sinh?

V : Về đây tiếp nhận ân tình thông công
Ơ : Ơn Trời, Tình Chúa ban không
I : Im lìm sâu lắng mênh mông tình Ngài.

HỒ XUÂN ĐƯỢC
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com   

 

 

Bình Luận:

About Author