Leaderboard Ad

Máng Cỏ Năm Xưa

0

                                   mang_co  Máng cỏ năm xưa, Chúa sinh ra

                                    Tình yêu Thiên Chúa thật hải hà

                                    Thiên đàng từ bỏ vào dương thế

                                    Khăn bọc Hài Nhi, Cứu Chúa ta.

                                    Máng cỏ năm xưa, Chúa vào đời

                                    Khiêm cung tột bực rõ muôn nơi

                                    Thiên Tử mà sinh nơi quán trọ

                                    Xưa nay mình Chúa chịu thế thôi.

                                    Máng cỏ năm xưa, Cứu Chúa nằm

                                    Mục tử nghe tin vội đến thăm

                                    Mọi sự y như lời loan báo

                                    Trở về thuật lại cách tận tâm.

                                    Máng cỏ năm xưa, Chúa ngự vào

                                    Máng cỏ tồi tàn bỗng xôn xao

                                    Người ta chú ý vào máng cỏ

                                    Vì có Hài Nhi phước biết bao.

                                    Máng cỏ năm nay, chính lòng tôi

                                    Nếu để Con Trẻ được lên ngôi

                                    Đón Ngài với lòng thành thật nhất

                                    Chắc chắn đời tôi phước hạnh thôi.

                                    Máng cỏ năm xưa, máng cỏ nay

                                    Chẳng khác gì đâu, giống hệt nhau

                                    Bất cứ ai mở lòng đón Chúa

                                    Ngài chẳng từ đâu, chẳng bỏ đâu.

                                    Ngài chẳng từ đâu, chẳng bỏ đâu.

                                    Dầu bạn là ai trên địa cầu

                                    Thành tâm tin nhận Hài Nhi Thánh

                                    Bạn trở thành con Chúa dài lâu.

                                                                                  Nguyễn Đình – Bùi Thị 

Bình Luận:

About Author