Leaderboard Ad

Thương Nhân Thế

0

thuong_nhan_loai                   Thương nhân thế, Giê-su đành giáng thế

                        Bỏ Thiên đàng, Ngài xuống dưới trần gian

                        Sinh ra nơi máng cỏ thật tồi tàn

                        Rơm làm gối, không giường êm, nệm ấm.

                        Thương nhân thế, Ngài lìa nơi nhung gấm

                        Bỏ thân mình, thập tự chịu đóng đinh

                        Đội mão gai, Ngài chấp nhận rẻ khinh

                        Hông đổ huyết láng lai vì nhân loại.

                        Thương nhân thế, thương con người bại hoại

                        Giữa biển đời tội lỗi thật đớn đau

                        Chúa vào đời, tin vui mừng lớn thay

                        Phương cứu rỗi Ngài ban cho ta đó.

                        Thương nhân thế, tình thương Ngài thật rõ

                        Chúa  Giê-su xuống thế  để làm người

                        Quà tình yêu Thượng Đế tặng đó thôi

                        Nhận miễn phí bằng đức tin của bạn.

                        Nầy bạn hỡi, tình yêu Ngài vô hạn

                        Đã ban cho tự năm nảo năm nào

                        Bao con người đời vui thỏa làm sao

                        Vì đón nhận quà tình yêu Thiên thượng.

                        Này bạn hỡi, sao bạn còn quay hướng

                        Chúa Giê-su giáng thế tự bao giờ

                        Mở lòng ra đón Chúa, chớ thờ ơ

                        Đời phước hạnh, bình an và vui thỏa.

                                                            -Bình Tú Ngọc-

Bình Luận:

About Author