Leaderboard Ad

Đại Hội Báp-Tít 26

0

Mời quí vị quay lại vào lúc 7:30 PM ngày 2 tháng 7 giờ Denver, Colorado

Xin nhấp vào biểu tượng Play nếu quí vị không xem được

 

Dưới đây là thời gian và chương trình phát trực tiếp, kính mời quý vị theo dõi.

Giờ Denver, Colorado ( Giờ việt nam xin cộng thêm 13 tiếng)
Ngày Giờ Chương Trình
1 tháng 7 7:30 PM – 9:00 PM Khai Mạc Đại Hội
Thờ phượng I
Dr. Bod Ryan

HD: MS Phan Phước Lành

2 tháng 7

9:00 AM – 10:30 AM


Khai Mạc Các Liên Đoàn
Thờ phượng II
MS Lê Thanh Liêm
HD: MS Nguyễn Công Văn
2 tháng 7 7:30 PM – 9:00 PM Đêm Truyền Giáo
Thờ phượng III
MS Nguyễn Văn Huệ
HD: MS Kiều Tuấn Huệ
3 tháng 7 9:00 AM – 10:30 AM Thờ phượng IV
MS Nguyễn Linh Ân
HD: MS Nguyễn Văn Trọng
4 tháng 7 10:30 AM – 12:00 PM Bế Mạc
Thờ phượng V
MS Nguyễn Tấn Dương
HD: Đoàn Hưng Linh

Trân Trọng

<p style="text-align: center;">
<object id="Player" classid="clsid:6bf52a52-394a-11d3-b153-00c04f79faa6" width="400" height="325" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=5,1,52,701">
<param name="URL" value="mms://70.87.175.211/daihoi26" />
<param name="rate" value="1" />
<param name="balance" value="0" />
<param name="currentPosition" value="231.848" />
<param name="playCount" value="10" />
<param name="autoStart" value="-1" />
<param name="currentMarker" value="0" />
<param name="invokeURLs" value="-1" />
<param name="volume" value="50" />
<param name="mute" value="0" />
<param name="uiMode" value="full" />
<param name="stretchToFit" value="0" />
<param name="windowlessVideo" value="0" />
<param name="enabled" value="-1" />
<param name="enableContextMenu" value="0" />
<param name="fullScreen" value="0" />
<param name="enableErrorDialogs" value="0" />
<param name="url" value="mms://70.87.175.211/daihoi26" />
<param name="name" value="Player" />
<param name="bgcolor" value="darkblue" />
<param name="src" value="mms://70.87.175.211/daihoi26" /><embed id="Player" type="application/x-mplayer2" width="400" height="325" src="mms://70.87.175.211/daihoi26" enableerrordialogs="0" fullscreen="0" enablecontextmenu="0" windowlessvideo="0" stretchtofit="0" uimode="full" invokeurls="-1" currentmarker="0" autostart="-1" playcount="10" currentposition="231.848" url="mms://70.87.175.211/daihoi26" bgcolor="darkblue" mute="0" volume="50" balance="0" rate="1" enabled="-1" name="Player"></embed>
</object>
</p>
Bình Luận:

About Author