Leaderboard Ad

Đức Chúa Trời Vinh Hiển

0

Đức hạnh con người luôn đi trước.
Chúa thờ ở giữa đạo quân thần.
Trời trên đất dưới càng khôn định.
Vinh nhục cuộc đời luyện chí nên.
Hiển nhiên vui vẻ sống hết đời.

CTV

Share.

About Author

Nhận xét