Leaderboard Ad

Ngày 9 – Chúa Của Sự Sống

0
Hoithanh.com – Phân đoạn suy gẫm ngày hôm nay Ma-thi-ơ 22:23-33
Những người Sa-đu-sê không tin có sự sống lại đến hỏi Chúa Giê-su và thử Ngài rằng thuyết phục sinh không phù hợp với sự tái hôn.

Ngày 9                        CHÚA CỦA SỰ SỐNG

Ma-thi-ơ 22:23-33

Câu Hỏi Về Sự Sống Lại
23 Cũng trong ngày ấy, những người Sa-đu-sê, là người nói rằng không có sự sống lại, đến hỏi Đức Giê-su: 24 “Thưa Thầy, Môi-se dạy: ‘Nếu ai chết mà không có con thì em người ấy sẽ lấy vợ góa của anh để có con nối dõi cho anh.’ 25 Bây giờ giữa chúng tôi, có bảy anh em nọ. Người anh cả lấy vợ, rồi chết mà không có con nên để vợ lại cho em kế. 26 Người thứ hai, thứ ba cho đến người thứ bảy cũng vậy. 27 Sau cùng người đàn bà cũng chết. 28 Vậy vào ngày sống lại, người đàn bà ấy là vợ của ai trong bảy anh em? Vì tất cả đều đã lấy người ấy?”

29 Đức Giê-su đáp: “Các ông đã lầm, không hiểu Kinh Thánh cũng như quyền năng của Đức Chúa Trời. 30 Vì trong ngày sống lại, người ta sẽ không cưới vợ, gã chồng nhưng sẽ như thiên sứ trên trời. 31 Còn về việc sống lại của người chết, các ông chưa đọc lời Đức Chúa Trời phán sao? 32 Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp là tổ tiên người Do Thái, Ngài không phải là Đức Chúa Trời của người chết mà là của người sống.”

33 Khi nghe Đức Giê-su giải đáp, đám đông rất kinh ngạc về những điều Ngài dạy dỗ.

1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 30 Chúa hứa một cuộc sống dư dật trên thiên đàng. Thiên đàng là nơi không có sự chết, không cưới gả. Trong 5 sách đầu của Cựu ước có rất nhiều chỗ mà giao ước với dân Y-sơ-ra-ên, là dân sẽ được tẩy sạch nhiều lần, được làm thành; và dân thuộc về Đức Chúa Trời sẽ không chết nhưng có sự sống đời. Sẽ có một mối quan hệ yêu thường mang đến sự kết hiệp trọn vẹn mà những cuộc hôn nhân ở thế gian này không thể so sánh được.

Câu 31, 32 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp là Đức Chúa Trời sống của hiện tại chứ không phải Đức Chúa Trời chết của quá khứ. Những Tổ phụ chúng ta đã thực sự sống lại. Không giống như sự hiểu biết nông cạn về Kinh thánh của những người Sa-đu-sê đã hiểu, Đức Chúa Trời của sự sống lại thực sự hiện diện trong các sách Ngũ kinh. (Xuất 3:6). Hãy biết rằng Đức Chúa Trời ngày hôm nay cũng là Đức Chúa Trời của ngày mai và chúng ta hãy đồng đi với Ngài vào miền Đất Hứa.

2) Ngài dạy tôi bài học gì?

Câu 24-29 Người Sa-đu-sê nghĩ rằng phong tục người em lấy vợ của anh mình nếu anh chết để nối dõi cho gia đình không thể cùng tồn tại với thuyết phục sinh. Họ nghĩ rằng Chúa Giê-su không thể giải thích được tình huống người đàn bà đã lấy bảy đời chồng và cô sẽ trở thành vợ của ai sau sự sống lại. Người Sa-đu-sê nghĩ rằng đây là một câu hỏi hợp lý. Tuy nhiên họ lại bị khiển trách vì sự không hiểu biết về quyền năng của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của sự sống, xin Ngài giúp con để con biết chắc rằng con là con của Ngài và xin giúp con mỗi ngày sống theo sự dạy dỗ của thập tự giá.

Bình Luận:

About Author